RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) niniejszym informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Spółka z o.o. z siedzibą w Mełgwi, dalej też jako: GPK Mełgiew Sp. z o.o., reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Andrzeja Najdę, z siedzibą w Mełgwi, adres: ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew, email: gpk.melgiew@gmail.com, telefon: 81 4670551.
  2. W Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Mełgiew Sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się poprzez email: gpk.melgiew@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynikające z przepisów prawa
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami GPK Mełgiew Sp. z o.o.;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach wynikających w szczególności
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

b. dostawcy Internetu, ubezpieczyciele, placówki oświatowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, placówki zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia;

c. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GPK Mełgiew Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest GPK Mełgiew Sp. z o.o.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie                                          wymaganym  przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

I. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

II. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

III. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

IV. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                V. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

         I. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

II. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

III. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

VI. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne

V. wobec podstawy sprzeciwu;

e.prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

I. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

II. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

I. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

II. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem na podstawie wcześniej udzielonej zgody;

h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w GPK Mełgiew Sp. z o.o.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo                  do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, o którym mowa w pkt g powyżej. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez
e-mail na adres elektroniczny: gpk.melgiew@gmail.com

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe spełnienie obowiązku wynikającego
z przepisów prawa lub umowy.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wszelkie informacje i wskazówki dotyczące realizacji ww. uprawnień można uzyskać u wyznaczonego przez Administratora Danych Osobowych – Inspektora Ochrony Danych pod numerem telefonu 81 4670551 lub w drodze elektronicznej na adres e-mail: gpk.melgiew@gmail.com lub pod adresem siedziby Administratora Danych Osobowych: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o., ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew.