Usługi

Bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów

Utrzymanie zieleni gminnej

Utrzymanie porządku i czystości

Odśnieżanie dróg gminnych i placów


Cennik usług GPK Mełgiew


Informujemy, że Uchwałą nr 1/06/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Zarządu Spółki pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. w sprawie przyjęcia wysokości opłat za usługi GPK Mełgiew Sp. z o.o., zostały ustalone ceny za usługi świadczone przez GPK Mełgiew. Płatność za ścieki będzie pobierana ryczałtowo za wykonany kurs do klienta.

Uzasadnienie


Podstawą opracowania nowego taryfikatora na usługi wykonywane przez GPK Mełgiew w tym wywóz nieczystości płynnych orz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków była szczegółowa analiza kosztów związanych z usługami, jakie ponosi Spółka, oraz analiza lokalnego rynku usług tego rodzaju świadczonych przez innych przewoźników.