Wodociągi i oczyszczalnie ścieków

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o. o. realizuje operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Budowa wodociągu w miejscowości Dominów, gm. Mełgiew – etap IV i V oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Celem przedmiotowej operacji jest zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury wodno–kanalizacyjnej oraz poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę i odprowadzania nieczystości, poprzez budowę wodociągu oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby gospodarstw domowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1 marca 2021 r. GPK Mełgiew Sp. z o. o. zawarło z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy nr 00125-65150-UM0300226/20 na realizację ww. operacji. Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 3,4 km realizowana była w czterech etapach:

1. pierwszy etap, obejmujący odcinek sieci od W47 do W52 o długości ok. 510,19 m, zrealizowany został przez Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Biotop Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jasnej 4/4 w Zamościu. Prace zakończyły się 25 września 2020 roku. Ich łączna wartość wyniosła 168.141,00 zł;

2. drugi etap, obejmujący odcinek odcinek W52 – W56 o długości ok. 477,38 m, wykonany został przez firmę MASTER Krzysztof Guz z siedzibą w Krężnicy Jarej 444. Prace zakończyły się w dniu 31 marca 2021 roku. Ich wartość wyniosła 135.300,00 zł;

3. trzeci etap, obejmujący odcinek sieci od W56 do W62 o długości ok. 622,81 m, wykonany został przez firmę MASTER Krzysztof Guz z siedzibą w Krężnicy Jarej 444. Prace zakończyły się w dniu 21 maja 2021 roku. Ich wartość wyniosła 121.944,00 zł;

4. czwarty etap budowy, obejmujący odcinek od węzła W30 do W46 o długości ok. 1775 m, wykonany został przez P.P.H.U. WA-MAX, ul. Suchawska 15/5, 22-200 Włodawa. Prace zakończyły się w dniu 4 grudnia 2021 roku. Łączna wartość wyniosła 478.522,72 zł.

Ostatnim stadium realizacji umowy zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego był montaż sześciu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dominowie. Zadanie realizowane było przez firmę Budimar Sp. z o. o., ul. Zbożowa 26A, 20-827 Lublin. Prace zakończyły się w sierpniu 2022 roku. Łączna ich wartość wyniosła 393.600,00 zł.