Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Na podstawie Uchwały Rady Gminy Mełgiew z dnia 13 lipca 2012 roku, Rada Gminy wyraziła zgodę na utworzenie jednoosobowego przedsiębiorstwa pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o. Akt założycielski w formie aktu notarialnego został spisany w dniu 7 stycznia 2013 roku. Na jego podstawie Gmina Mełgiew zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Na mocy Postanowienia Sąd Rejonowego Lublin – Wschód z Siedzibą w Świdniku z dnia 16 października 2013 roku, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000481059. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 5000 zł. Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 czerwca 2015 roku kapitał zakładowy Spółki został podniesiony do kwoty 473 300 zł.

Cele strategiczne spółki:

  • Zapewnienie dynamicznego rozwoju Spółki poprzez poprawę stanu istniejących zasobów majątku trwałego i jego rozbudowę, związaną z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mełgiew.
  • Świadczenie drogowych robót utrzymaniowych celem zapewnienia oczekiwanego komfortu podróżowania mieszkańców.
  • Wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych.
  • Utrzymywanie trwałej równowagi finansowej.
  • Kształtowanie wizerunku Spółki jako znanej i cenionej przez odbiorców za sprawność i niezawodność realizowania zadań w sferze użyteczności publicznej.
  • Zapewnienie pracownikom Spółki satysfakcji z pracy.