Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Mełgiew z dnia 13 lipca 2012 roku, Rada Gminy wyraziła zgodę na utworzenie jednoosobowego przedsiębiorstwa pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o.o.

Akt założycielski w formie aktu notarialnego został spisany w dniu 7 stycznia 2013 roku. Na jego podstawie Gmina Mełgiew zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na mocy Postanowienia Sąd Rejonowego Lublin – Wschód z Siedzibą w Świdniku z dnia 16 października 2013 roku, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000481059.

Kapitał zakładowy Spółki wynosił 5000 zł.

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 czerwca 2015 roku kapitał zakładowy Spółki został podniesiony do kwoty 473 300 zł.

Cele strategiczne spółki:

chart

  1. Zapewnienie dynamicznego rozwoju Spółki poprzez poprawę stanu istniejących zasobów majątku trwałego i jego rozbudowę, związaną z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mełgiew.

  2. Świadczenie drogowych robót utrzymaniowych celem zapewnienia oczekiwanego komfortu podróżowania mieszkańców.

  3. Wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych.

  4. Utrzymywanie trwałej równowagi finansowej.

  5. Kształtowanie wizerunku Spółki jako znanej i cenionej przez odbiorców za sprawność i niezawodność realizowania zadań w sferze użyteczności publicznej.

  6. Zapewnienie pracownikom Spółki satysfakcji z pracy.