Wodociągi i oczyszczalnie ścieków

REGULAMIN

UCHWAŁA NR XL/298/22 RADY GMINY MEŁGIEW
z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Mełgiew"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Rada Gminy Mełgiew uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Mełgiew" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mełgiew. § 3. Traci moc Uchwała VIII/43/03 Rady Gminy Mełgiew z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Mełgiew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zbigniew Oleszek

REGULAMIN
w sprawie dostarczania wody na terenie Gminy Mełgiew

Rozdział 1. Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy Mełgiew. 2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowego oraz odbiorców usług.
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o „ Ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawa wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa. Rozdział 2. Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w zakresie dostarczania wody
§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowe w zakresie dostarczania wody zobowiązana jest:
1. Zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do dostarczania odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w ilości nie mniej niż 0,1 metra sześciennego na mieszkańca na dobę, pod ciśnieniem dyspozycyjnym od 0,05 MPa do 0,6 MPa , mierzonego na wylocie zaworu głównego za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym.
2. Zapewnić wodę zdatną do spożycia przez ludzi, odpowiadającą jakościowo wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych do ustawy o parametrach nie przekraczających wartości:
a)  bakterie grupy coli - 0 jtk/100 ml;
b)  bakterie Escherichia coli - 0 jkt/100 ml;
c) pH-6,5-9,5; d) zawartość związków żelaza - poniżej 200mg/dm3;

Rozdział 3. Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 4. 1. Dostarczanie wody odbywa się na podstawie pisemnej umowy między przedsiębiorstwem wodociągowym a odbiorcą usług zgodnie z art. 6 Ustawy.
2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy.
3. Wniosek o zawarcie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym o zaopatrzenie w wodę powinien zawierać:
1) Imię i nazwisko (lub nazwę), numer NIP (o ile wnioskodawca go posiada), oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
Załącznik do Uchwały Nr XL/298/22 Rady Gminy Mełgiew z dnia 13 maja 2022 r.
2) 3)
4) 5)
Oznaczenie nieruchomości, co do której wnioskodawca wystąpił z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy,
Oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowego, czy też posiada własne ujęcie wody,
Oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy przez przedsiębiorstwo wodociągowe w celu zawarcia umowy.
4. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowe z osobą korzystająca z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 8 ust.3 regulaminu, a ponadto:
1)
2) 3)
Imię, nazwisko (lub nazwę) numer NIP (jeśli osoba taka go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,
Wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy,
Oświadczenie osoby korzystającej z lokalu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorstwo wodociągowe wyłączenie w celu zawarcia umowy.
5. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

Rozdział 4. Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 5
1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości określona z art. 27 Ustawy.
2. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczania wody świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowe jest faktura.
3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.
4. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowe zawarło odrębne umowy.
5. Przedsiębiorstwo stosuje półroczne okresy obrachunkowe chyba, że umowa zawarta z odbiorca usług stanowi inaczej.

Rozdział 5. Warunki przyłączenia do sieci
§ 6. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej odbywa się na pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowe dokonuje kwalifikacji terminu rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust.1 i wydaje bądź odmawia wydania warunków przyłączenia, w terminie określonym w Ustawie.
4. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej:
1) Lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;
2) Miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
3) Wymagania i parametry wynikające z możliwości technicznych prowadzenia usługi dostawy wody oraz obowiązujących norm i przepisów techniczno- budowlanych;
4) Okres ważności wydanych warunków przyłączenia;
5) Załącznik graficzny (mapa sytuacyjno-wysokościowa).
5.Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowe odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci jest ona zobowiązana przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem w terminie określonym w Ustawie. W takim przypadku przedsiębiorstwo wodociągowe nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.

Rozdział 6. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowych
§ 7. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowych: 1.Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy dostosowanej do projektowanego przepływu;
2. W uzasadnionych przypadkach przyłącza mogą być wykonywane z innych materiałów przeznaczonych do przesyłu wody przeznaczonej do picia;
3. W miejscu włączenia do sieci należy zamontować zasuwę odcinającą;
4. Przewody wodociągowe w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą i bezkolizyjną trasą stosując odpowiednie zagłębienie wynikające ze strefy przemarzania gruntu.

Rozdział 7. Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowe odbioru wykonanego przyłącza
§ 8.
1. Przedsiębiorstwo wodociągowe dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz przepisami prawa budowlanego. Przedsiębiorstwo wodociągowe ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.
2. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór elementów robót ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowemu przed zakryciem.
3. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego następuje montaż wodomierza lub urządzenia pomiarowego i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę.

Rozdział 8. Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
§ 9.
W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe usług oraz odpowiednich parametrów dostarczonej przez nie wody, Przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek:
1. Poinformować niezwłocznie odbiorców usługi o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody.
2. Zapewnienie odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowanie odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
3. O ile jest to możliwe, podąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody.

Rozdział 9. Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody
§ 10. Przedsiębiorstwo wodociągowe zobowiązana jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umowy.
§ 11. Przedsiębiorstwo wodociągowe zapewni aby informacje zawierające dane umożliwiające kontakt oraz godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji były dostępne w siedzibie oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa wodociągowego.
§ 12. Przedsiębiorstwo wodociągowe zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego udostępnione były:
1. Dokumenty w aktualnym brzmieniu:
stronie internetowej
a)  Taryfa;
b)  Niniejszy regulamin;
c)  Tekst jednolity Ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami wykonawczymi;
d)  Szczegółowych warunków zawierania umów, wtym konieczność przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisani umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umowy;
e)  Procedury reklamacyjnej;
f)  Sposobu rozstrzygania, zgodnie z Ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę;
odcięcie dostawy wody.
§ 13. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowe umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat na te usługi.

Rozdział 10. Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 14. Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.
§ 15. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowego zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowego o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później niż dzień po zdarzeniu.

Pobierz Regulamin w PDF "Regulamin dostarczania wody"